30 mrt 2018 19:29

Werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden.

Het ontwerp heeft tot doel de werkingsmodaliteiten vast te leggen van het register van de uiteindelijke begunstigden ingesteld door de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten ter omzetting van de gerelateerde richtlijn 2015/849.

Dit register heeft tot doel te beschikken over een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de Wet bezitten of er controle over uitoefenen. Een dergelijke identificatie is immers een noodzakelijke maatregel om de daadwerkelijke transparantie van de eigendomsstructuren van deze juridische entiteiten te kunnen garanderen en zo op een efficiëntere manier de strijd aan te gaan tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Door het oprichten van een dergelijk register en de precieze identificatie van de uiteindelijke begunstigden van deze juridische entiteiten kan België eveneens tegemoet komen aan en zich conformeren met aanbevelingen 24 en 25 van de Financiële Actiegroep (FAG). Een dergelijk instrument laat België bovendien toe te reageren op de vereisten en werkzaamheden van het Wereldforum inzake transparantie en gegevensuitwisseling voor belastingdoeleinden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State.