20 dec 2012 19:59

Wet over de continuïteit van ondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wet op de continuïteit van ondernemingen aanpast. Een tweede deel van het voorontwerp wijzigt de wetten op de organisatie van het bedrijfsleven en de wet houdende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De twee delen maken deel uit van de hervorming van de gerechtelijke reorganisatie onder het handelsrecht om ondernemingen die tijdelijk hun schulden niet kunnen betalen, toe te laten de onderneming voort te zetten.

De aanpassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen lost een aantal lacunes op in de toepassing van de wet en verbetert de doeltreffendheid van de wet. Dankzij de aanpassing kunnen een aantal misbruiken en moeilijkheden in de gerechtelijke reorganisatie worden weggewerkt. Een tweede deel van het voorontwerp wijzigt de bepalingen van sociaal recht  en heeft betrekking op de rechten van de werknemers wanneer de werkgever wijzigt naar aanleiding van de overdracht onder gerechtelijk gezag. Daarnaast regelt het de situatie van de ondernemersraad ern het comité voor bescherming en preventie op het werk in geval van een gerechtelijke reorganisatie.

Voorontwerp van wet houdende aanpassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en organisering van het elektronisch dossier en tot wijziging van de wetten van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk