08 jul 2005 17:00

Wetboek van de inkomstenbelasting 1992

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.

Het ontwerp maakt het bestaande systeem van de minimumwinst die belastbaar is ten name van de buitenlandse firma's die in België actief zijn, ook van toepassing op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep die geen fiscale aangifte inzake inkomstenbelastingen indient of ze buiten de termijnen indient (*). Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) artikelen 308 tot 311 van het WIB 92. (**) bepaald door artilkel 182 KB/WIB 92.