30 aug 2019 17:03

Wettelijke basis voor het forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen de wacht- en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten. Het gaat om een belangrijke dienstverlening voor patiënten in noodgevallen, die wordt georganiseerd door de lokale wachtkringen van de apothekers.

Het beschikbaarheidshonorarium zorgt voor een adequate honorering van de apothekers voor de dienstverlening die van hen wordt verwacht bij hun deelname aan de wachtdiensten, onafhankelijk van de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wachthonoraria en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekerstitularissen van een apotheek open voor het publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten