22 apr 2015 17:00

Wijziging in de algemene uitgavenbegroting met betrekking tot project 1733

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad een wijziging goed aan de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, met betrekking tot project 1733.

Project 1733 werd in het leven geroepen door de FOD Volksgezondheid en moet de medische wachtdienst reorganiseren door het instellen van een enig oproepnummer (1733) voor de patiënten.

De ministerraad verleent zijn beginselakkoord aan de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 zodat het provisioneel krediet voor het project  1733 herverdeeld kan worden over de meest geschikte basistoelagen van de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, voor de uitgaven van project 1733.

Dit laat toe om een deel van het provisioneel krediet aan te wenden binnen de FOD Volksgezondheid om in de toekomst een uitgebreide informatiecampagne naar alle stakeholders (huisartsen, patiënten, spoedgevallendiensten...) op te zetten. Een ander deel van het krediet kan gebruikt worden voor competentieontwikkeling in het kader van een nieuw handboek voor medische regulatie waarbij de nieuwe interventiemiddelen kunnen gereguleerd worden. 

De concrete herverdelingen zullen worden geregeld in een gezamenlijk protocol tussen de FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken.