02 jun 2023 17:07

Wijziging inzake de inrichting van de Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van het statuut van ambtenaar mogelijk maakt voor de onderzoekers van de Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO).

Zoals vastgelegd in de wet van 16 juni 2021 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek, wordt de FOSO als onafhankelijk orgaan ingedeeld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit heeft tot gevolg dat de onderzoekers van de FOSO het statuut van ambtenaar binnen het federaal openbaar administratief ambt toegekend kunnen krijgen.

Om het federaal administratief openbaar ambt integraal van toepassing te maken op de senior en junior onderzoekers, wordt het koninklijk besluit van 28 januari 2018 over de inrichting van de FOSO aangepast.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2018 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden