05 sep 2021 19:07

Wijziging van artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 72 van het Gerechtelijke Wetboek laat de Koning toe de zetel van een vredegerecht tijdelijk te verplaatsen naar een andere gemeente van het gerechtelijk arrondissement wanneer de behoeften van de dienst of gevallen van overmacht het rechtvaardigen en dit met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Het voorontwerp strekt ertoe de mogelijkheden om tijdelijk de zetel van een vredegerecht te verplaatsen onder strikte voorwaarden uit te breiden tot buiten de grenzen van het gerechtelijk arrondissement.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 30 augustus 2021.