24 jun 2016 14:25

Wijziging van de medische verstrekkingen voor gastro-enterologie in de nomenclatuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37bis van de ziekte- en invaliditeitsverzekering dat de persoonlijke aandelen van de niet-voorkeursgerechtigde rechthebbenden aanpast, als gevolg van de hervorming van de nomenclatuur.

De reglementering is aangepast volgens de zeven geschrapte en negen toegevoegde verstrekkingen in de nomenclatuur, voor wat de gastro-enterologie betreft. De nieuwe technieken beantwoorden aan de nieuwe mogelijkheden door de evolutie van de endoscopische technieken. Geen persoonlijk aandeel is voorgesteld voor de negen nieuwe verstrekkingen.

Voor de niet in een ziekenhuis opgenomen niet-voorkeursgerechtigde rechthebbenden voorziet het voorontwerp ook:

  • de toevoeging van een persoonlijk aandeel van 15% met een maximum van 5,62 euro per verstrekking voor de verstrekking 473174 
  • het schrappen van een persoonlijk aandeel voor de verstrekking 473955

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994