28 apr 2017 17:59

Wijziging van de planning van het medisch aanbod

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod.

Voor elk jaar het wordt maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde in een koninklijk besluit vastgesteld. Voor het jaar 2017 werd een globaal quotum vastgesteld van 1230, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 738 
  • Franse Gemeenschap: 492

Het aantal studenten dat in 2017 zal promoveren, zal de vastgelegde quota overschrijden. Het ontwerp laat extra kandidaten toe tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. Het bijkomend aantal kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden dat in 2017 beschikt over een universitair attest en het vastgesteld aantal kandidaten voor het jaar 2017.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.