09 dec 2018 19:29

Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Via een koninklijk besluit werd vandaag het ontslag aanvaard van de heren Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken en mevrouw Zuhal Demir als leden van de federale regering en de bevoegdheden van de regeringsleden werden herschikt.

  • De heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, wordt bovendien belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.
  • De heer Alexander De Croo wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
  • De heer Didier Reynders wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 
  • De heer Pieter De Crem wordt benoemd tot minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 
  • De heer Koen Geens, minister van Justitie, wordt bovendien belast met de Regie der gebouwen. 
  • Mevrouw Maggie De Block wordt benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
  • Mevrouw Sophie Wilmes wordt benoemd tot minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. 
  • De heer Daniel Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, wordt bovendien belast met Grote Steden.
  • De heer Philippe De Backer wordt benoemd tot Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.