31 mrt 2017 18:03

Wijziging van de samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en het Vlaams en Waals gewest over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en het Vlaams en Waals gewest over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

De ontwerpen hebben tot doel om de samenwerkingsakkoorden te bewerken zodat wordt uitgesloten dat die samenwerkingsakkoorden gekwalificeerd kunnen worden als samenwerkingsakkoorden die de staat zouden kunnen bezwaren, zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. 

De ontwerpen hebben vervolgens tot doel om de samenwerkingsakkoorden aan te passen aan afschaffing van de vereiste dat aan de investering gewestelijke steun moet zijn verleend. De huidige versie van die akkoorden bevat immers een procedure die de controle op de aanwezigheid van gewestelijke steun moet kunnen garanderen. Aangezien deze procedure nu overbodig is, zal deze worden opgeheven. 

Tot slot hebben de ontwerpen tot doel om de gewesten de mogelijkheid te geven om een steunzone af te bakenen aan de hand van een kaart. Deze aanpassing vereenvoudigt de procedure voor het afbakenen van een steunzone met als doel de administratieve last die gepaard gaat met het afbakenen van die zones sterk te verlichten.  Deze mogelijkheid wordt in de samenwerkingsakkoorden opgenomen als een optie. 

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance