25 apr 2014 18:28

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat de Spoorcodex wijzigt, dit met het oog op de omzetting van de Europese richtlijn die een Europese spoorwegruimte instelt. 

Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte zorgt voor de herziening van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli  1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de gemeenschap, richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen en richtlijn  2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur en de veiligheidscertificering. 

Die herziening is niet louter een zuiver formele wijziging en houdt ook in dat er inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht aan de teksten die er het voorwerp van uitmaken. Dat is de reden waarom de ministerraad dit voorontwerp van wet heeft goedgekeurd, dat voor advies wordt overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van enkele andere bepalingen inzake spoor