23 okt 2013 18:23

Wijziging van de stage voor federale ambtenaren - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stage voor federale ambtenaren wijzigt. Het ontwerp is aangepast aan de opmerkingen van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en aan het advies van de Raad van State.

De eindverhandeling voor stagiairs van niveau A wordt geschrapt. Stagiairs met een handicap kunnen hun stage met een arbeidsduurverkorting van eenvijfde of halftijds verrichten in het stelsel van verminderde prestaties wegens een persoonlijke aangelegenheid. De verschillende stagecommissies (interdepartementale, departementale en  interparastatale) worden vervangen door de beroepscommissies inzake evaluatie ingesteld door het kb van 11 februari 2013.