22 apr 2015 16:33

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten en van de gecoördineerde statuten van  Infrabel.

Het ontwerp bekrachtigt de wijziging van de statuten en de gecoördineerde statuten van Infrabel, die op 21 mei 2014 door de buitengewone algemene vergadering van Infrabel werden goedgekeurd.  De wijziging van de statuten is onder meer het gevolg van de hervorming van de structuren op 1 januari 2014, en de wijziging van het maatschappelijk kapitaal van Infrabel die hiermee gepaard gaat. 

Daarnaast werden in de statuten ook nog een aantal wijzigingen doorgevoerd om de statuten volledig in lijn te brengen met de recentste wijzigingen aan de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals o.m. het aantal bestuurders, de onverenigbaarheden en de verwijzingen naar HR Rail.