24 feb 2017 16:36

Wijziging van de Vreemdelingenwet inzake kennelijk onrechtmatige beroepen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de strijd tegen kennelijk onrechtmatige beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangaat.

De vreemdelingenwet laat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe om een geldboete op te leggen wegens een kennelijk onrechtmatig beroep. Het voorontwerp van wet wil de bestaande procedure vereenvoudigen en efficiënter maken, terwijl de rechten van verdediging toch maximaal worden gegarandeerd. Er worden ook criteria vastgelegd voor het bepalen van het bedrag van de geldboete. Hierdoor zullen rechters meer gebruik maken van deze door de wet geboden mogelijkheid om misbruiken te bestrijden en zo het aantal misbruiken terug te dringen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen