18 mrt 2022 16:19

Wijziging van de vreemdelingenwet voor onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De wet van 15 december 1980 wordt gewijzigd opdat onderzoekers, vrijwilligers en stagiairs in het kader van een Europees vrijwilligersprogramma effectief de waarborgen en rechten kunnen genieten van de richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders.

De essentiële punten van dit voorontwerp van wet hebben betrekking op:

  • de uitvoeringsbepalingen van de regels in de richtlijn die van toepassing zijn op de inwoners van derde landen die willen worden toegelaten of die zijn toegelaten tot het grondgebied van een lidstaat voor onderzoek, studie, stages of vrijwilligerswerk in het kader van het Europees vrijwilligerswerk, in het kader van lang verblijf en mobiliteit
  • de invoering van de gecombineerde aanvraagprocedure voor deze categorieën
  • de uitvoeringsbepalingen van de regels in de richtlijn over het recht op gezinshereniging voor onderzoekers, zowel tijdens de periode van korte- als lange-termijnmobiliteit
  • de uitvoeringsbepalingen van de regels in de richtlijn over het zoekjaar voor de onderzoeker na afloop van de onderzoeksactiviteiten
  • technische wijzigingen die tot doel hebben de rechtszekerheid of de interne samenhang van de wet van 15 december 1980 te verzekeren, door lacunes op te vullen, door materiële fouten te corrigeren of door te verzekeren dat de geldende regels met het Europees recht overeenstemmen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers