05 okt 2018 16:42

Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block, minister Werk Kris Peeters en minister belast met Bestrijding van Sociale Fraude Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de regelgeving over vrijwilligers wijzigt.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) verstrekte in 2016 een evaluatie van de wet over de rechten van de vrijwilligers (de Vrijwilligerswet). Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voert de suggesties in deze evaluatie grotendeels uit. Zo zorgt het voor:

  • de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet tot bestuurders en mandatarissen van instellingen zonder winstoogmerk die hun mandaat kosteloos uitoefenen
  • een verruimde informatieplicht voor organisaties die met vrijwilligers werken
  • 'kostenvergoeding' als benaming voor de bedragen die vrijwilligers ontvangen in plaats van 'vergoeding', om te benadrukken dat hun engagement kosteloos is
  • hetzelfde niveau van het bedrag van de vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen en de fiets voor vrijwilligers als voor ambtenaren
  • wanneer vrijwilligers naast hun onkostenvergoeding nog een kilometervergoeding krijgen, zal deze vergoeding niet langer beperkt zijn tot 2000 km op voorwaarde dat het gaat om vrijwilligers die het regelmatig vervoer van personen als activiteit hebben
  • het onvatbaar maken voor beslag en overdracht van de vergoedingen die vrijwilligers ontvangen
  • het niet in aanmerking nemen van occasionele geschenken die vrijwilligers ontvangen naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen voor het maximumbedrag van de kostenvergoeding
  • de inschrijving van de wettelijke grondslag van de HRV in de Vrijwilligerswet zelf

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk