17 feb 2017 15:53

Wijziging van het aantal vrijstellingen van terugbetaling in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling verkregen kan worden, vaststelt per syndicale organisatie die zitting heeft in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Volgens het sectoraal akkoord van 9 november 2015, legt het ontwerp het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling verkregen kan worden, vast op vijf per syndicale organisatie die zitting heeft in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ontwerp geldt met ingang van 1 januari 2016. 

Het ontwerp wordt voor onderhandeling in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten voorgelegd en voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel