06 dec 2013 12:17

Wijziging van het accreditatiesysteem van instellingen voor conformiteitsbeoordeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling wijzigt.

De Nationale Raad voor accreditatie, het adviesverstrekkend orgaan belast met het geven van adviezen aan de minister van Economie over alle aspecten die betrekking hebben op de accreditatie, stelt volgende wijzigingen voor: 

  • het in overeenstemming brengen van het koninklijk besluit met de Europese verordening EG 765/2008. Die verordening stelt de eisen vast inzake accreditatie en markttoezicht voor het verhandelen van producten.  
  • een verhoging van het maximale uurtarief in uitzonderlijke gevallen. Dat biedt het Belgische accreditatiebureau BELAC de mogelijkheid om auditoren en experten te vinden die beschikken over bijzondere technische competenties. 
  • financiële bepalingen in geval van grensoverschrijdende activiteiten. Zo wordt aan de geaccrediteerde instelling de werkelijke prijs doorgerekend voor de prestaties van de onderaannemer voor de verwezenlijking van de audit van de kritieke site in het buitenland.
  • aanpassing van de tariefregeling en verhoging van de tarieven om de werking van BELAC te verbeteren. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling