04 mei 2018 17:24

Wijziging van het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën wijzigen. 

Het eerste ontwerp heeft tot doel om het organiek reglement te wijzigen en meer bepaald wat betreft:

  • de organisatiestructuur 
  • de oprichting van een beheerscomité op het niveau van de voorzitter van het directiecomité, waaraan het directiecomité sommige bevoegdheden kan delegeren, dit gelet op de omvang van het departement
  • de samenstelling van de beheerscomités
  • een actualisering van de bepalingen met betrekking tot de bevorderingsprocedures binnen het niveau A
  • de vergelijkende selectie voor overgang naar een of meerdere functies van A2, waar voortaan slechts een proef van de 2e reeks verplicht dient te behoren tot het vakgebied
    economie, recht of overheidsfinanciën
  • het behoud van de rechten verbonden aan een geslaagd loopbaanexamen dat georganiseerd werd ten behoeve van een bepaalde entiteit van de FOD Financiën, indien een ambtenaar wegens dwingende noodzakelijkheid wordt aangewezen voor een dienst
    van een andere entiteit

Het tweede ontwerp houdt in dat ambtenaren van de centrale diensten die wegens dwingende noodzakelijkheid worden aangewezen voor een buitendienst of ambtshalve worden gemuteerd naar een buitendienst hun weddesupplement behouden. Deze bepalingen hebben tot doel de interne mobiliteit binnen de FOD Financiën te bevorderen zonder dat de betrokken ambtenaren hierdoor financieel worden benadeeld.

Het laatste ontwerp beoogt een actualisering naar aanleiding van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

De ontwerpen worden voorgelegd aan de syndicale onderhandeling en worden daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013
tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en
van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013
houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel
in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie
opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de
classificatie van de functies van niveau A

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005
houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het
personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën