26 mrt 2021 09:12

Wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Belgische Scheepvaartwetboek. 

Sinds 1 september 2020 is het Belgische Scheepvaartwetboek van kracht. Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt enkele wijzigingen aan te brengen en aanvullingen toe te voegen. 

In boek één worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht om de tekst leesbaarder te maken. Ook worden enkele definities toegevoegd en wordt de volgorde van aanbieding van documenten bij het Belgisch Scheepsregister verduidelijkt. 

In het tweede boek worden op vraag van KBRV enkele aanpassingen gemaakt opdat het Belgisch Scheepvaartwetboek de sector optimaal kan ondersteunen en België nog aantrekkelijker wordt gemaakt als maritieme natie. Tevens werden verschillende tekstaanpassingen doorgevoerd om te verduidelijken dat boek 2 enkel van toepassing is op zeeschepen.

In boek drie zijn er enkel tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te verbeteren. 

In boek vier worden enkele nieuwe sancties ingevoerd die nog ontbraken in de Belgische rechtsorde, zoals het varen met enkelwandige tankers. Tevens worden enkele overtredingen nog slechts strafbaar met administratieve sancties. Ook voorziet het voorontwerp in de noodzakelijke bepalingen om DG Scheepvaart te laten toetreden tot het platform E-PV van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In het vijfde boek integreert het voorontwerp de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart in het Belgisch Scheepvaartwetboek. Ook worden de bepalingen inzake het vestigen van zakelijke rechten op pleziervaartuigen van toepassing gemaakt op pleziervaartuigen die gebruikt worden voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruik. 

Het voorontwerp wordt ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.