28 jul 2017 21:12

Wijziging van het mandaatsysteem binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorstel tot wijziging van het mandaatsysteem en een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de aanduiding en de uitoefening van mandaatfuncties binnen de federale overheid.

Het regeerakkoord bepaalt dat het mandaatsysteem (= systeem waarbij tomanagers tijdelijk een functie uitoefenen) binnen de federale overheid gewijzigd dient te worden. 

Om het systeem te verbeteren, werden verschillende voorstellen uitgewerkt, opgedeeld in blokken. Deze blokken zijn: 

  • een betere rekrutering: inzet van headhunters bij het aantrekken van kandidaten, praktijkoefening bij een extern bureau, integriteitstest
  • meer begeleiding en ondersteuning van de mandaathouders leidt tot betere leiders: een nieuwe dienst zal ondersteuning bieden
  • een dynamische loopbaan bevorderen: het aantal mandaten binnen dezelfde functie wordt beperkt tot 2, vangnet voorzien voor mandaathouders die stoppen, aangepaste evaluatie
  • het aantal mandaathouders per organisatie wordt bepaald in functie van de behoeften van de organisatie

Na syndicale onderhandelingen, wordt het ontwerp voor advies aan de Raad van State overgemaakt.