10 jul 2015 16:34

Wijziging van sommige bepalingen in verband met de evaluatie en de stage in het federaal openbaar ambt

Op voorstel van de minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie en de stage in het federaal openbaar ambt.

Dit ontwerp voegt vooreerst nieuwe bepalingen in in het koninklijk besluit van 24 september 2013,  ingevolge de vernietiging van sommige artikelen door de Raad van State. Deze nieuwe bepalingen, die op 1 september 2015 in werking treden, voorzien dat:

  • nieuwe eentalige interdepartementale commissies worden opgericht voor de stagedossiers en de evaluatiedossiers
  • in geval van afwezigheid gedurende meer dan de helft van de evaluatieperiode, het personeelslid ambtshalve de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' krijgt, ongeacht de reden van de afwezigheid maar op voorwaarde dat hij tijdens deze afwezigheid geldelijke anciënniteit verwerft
  • voortaan enkel de vermelding die het voorwerp uitmaakt van een beroep of een gunstigere vermelding kan worden toegekend na afloop van een beroep bij de bevoegde commissie of door de leidende ambtenaar

Het ontwerp beoogt verder de vereenvoudiging van het stagestatuut door het evaluatiesysteem toepasbaar te maken op de stagiaire. De beoordeling van de stage om de benoeming van de stagiaires te verantwoorden zou voortaan gestoeld worden op een evaluatie die vergelijkbaar is met die van de benoemde of in dienst genomen personeelsleden. Er zou derhalve maar één enkel evaluatiesysteem meer zijn voor iedereen, met behoud van een aantal bijzonderheden eigen aan de stage wat betreft de duur en de criteria ervan en het gevolg van de evaluatievermeldingen.

Tot slot voorziet het ontwerp in de afschaffing van de aanpassingsperiode voor alle niveaus, alsook in de mogelijkheid om ambtshalve bevorderd te worden in de niveaus B en C na afloop van de 18 maanden volgend op het pv, als er geen enkele bevorderingsbetrekking werd voorgesteld.