24 dec 2021 09:15

Wijzigingen betreffende het FED-tWIN-programma

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het FED-tWIN-programma dat een duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten bewerkstelligt.

Het ontwerp voert enkele wijzigingen door, die de moeilijkheden die in de loop van de eerste jaren van de implementatie van het FED-tWIN-programma voorkwamen, oplossen met de bedoeling om de efficiëntie werking, beheer en financiering van het programma te verzekeren. Concreet betreft het: 

  • de toevoeging van definities ter ondersteuning van de voorgestelde wijzigingen
  • de aanpassing van de kalender van de toekenning van de onderzoekprofielen
  • de verdeling van de laatste 50 onderzoekprofielen tussen de FWI
  • de voorwaarde m.b.t. het minimumaantal in te dienen voorstellen tot onderzoekprofielen door de FWI om hun quotum van profielen te verkrijgen
  • de subsidieregeling en de impact van de tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de FED-tWIN-onderzoeker zonder behoud van wedde en de vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • technische correcties van typfouten 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten