17 feb 2017 15:53

Wijzigingen in de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie inzake medicijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie inzake medicijnen. 

De Gemengde Commissie is belast met het verstrekken van advies teneinde te bepalen onder welke wetgeving een product valt wanneer dit, gezien zijn kenmerken, beantwoordt aan de definitie van een geneesmiddel en aan de definitie van een product dat onder de toepassing van een andere wetgeving valt.

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt de vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie door een vertegenwoordiger van de Economische Inspectie en een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Economische Reglementering.

Daarnaast wordt het aantal vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) binnen de Gemengde Commissie van twee naar één verminderd.

Tot slot krijgt de voorzitter van elke Kamer van de Gemengde Commissie de toestemming om te beslissen over te gaan tot een schriftelijke procedure om advies uit te brengen in het algemeen en niet langer als uitzondering. Deze wijziging kadert in de geleidelijke digitalisering van de werkprocessen waarin de schriftelijke procedure zich immers vaker zal voordoen in dringende gevallen of in geval van noodzaak.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.