09 mrt 2018 15:07

Wijzigingen inzake de aanwijzing van overtredingen in het wegverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van bekrachtigingswet goed met betrekking tot de aanwijzing van overtredingen door de politie van het wegverkeer.

Enerzijds past het ontwerp het overzicht van overtredingen vastgesteld door materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd. Enkele punten van deze opsomming worden aangepast:

 • de borden ter aanduiding van de bebouwde kom
 • de lage-emissiezones
 • de regels op het inhalen en de inhaalverboden

Bovendien wordt deze lijst aangevuld met de overtredingen omtrent:

 • de maximale massa in beladen toestand
 • het belemmeren van het dwarsverkeer op kruispunten
 • de voorsorteringspijlen of de pijlen op het kruispunt die de bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden 
 • het niet rijden in een door een verkeersbord opgelegde richting of het rijden in een door een verkeersbord verboden richting

Anderzijds wijzigt het ontwerp de overtredingen per graad van de algemene reglementen. Het brengt de volgende wangedragingen naar de tweede graad:

 • overtredingen op het inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen bij neerslag
 • overtredingen betreffende het gebruik van de meest linkse rijstroken van autosnelwegen met drie rijstroken door bestuurders van vrachtwagens, autocars en bussen

Het brengt de volgende overtredingen naar de derde graad:

 • het rijden op de pechstrook
 • het onderling in gevaar brengen van gebruikers van wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs
 • het negeren van het rode verkeerslicht in de vorm van een kruis dat geplaatst wordt boven de rijstroken

Het past de volgende overtredingen van de tweede en derde graad aan: 

 • overtredingen op de toegang tot wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs (tweede graad)
 • het onderling in gevaar brengen van gebruikers van wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs (derde graad)

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de gewesten, en vervolgens aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer