27 okt 2023 22:51

Wijzigingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de directeur en adjunct-directeur van het OCAD

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het administratief en geldelijk statuut van de directeur en adjunct-directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

Het ontwerp vormt een uitvoeringsbesluit van de wet van 31 mei 2022 tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. Deze wet wijzigde diverse bepalingen in verband met het OCAD. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de volgende twee koninklijke besluiten:

Het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse:

  • de functiebeschrijvingen voor de directeur en de adjunct-directeur van het OCAD worden voortaan vastgesteld door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, rekening houdend met de wegingscriteria bedoeld in het koninklijk besluit van 11 juli 2001
  • de minimale vereiste bijzondere vaardigheden, eigenschappen en bekwaamheden van deze functies worden vastgesteld, alsook de modaliteiten van de selectie en de samenstelling van de jury 
  • het remuneratiepakket van de directeur en adjunct-directeur wordt bepaald
  • de geldelijke situatie van een directeur of adjunct-directeur die personeelslid is van een van de ondersteunende diensten wordt vastgesteld
  • er wordt een regeling voorzien voor een tijdelijke aanstelling van een directeur en adjunct-directeur

Het koninklijk besluit van 24 augustus 2007 houdende toekenning van een functietoelage aan bepaalde personeelsleden van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse:

  • de actuele bepalingen in verband met de toekenning van de functietoelage aan de directeur en de adjunct-directeur worden opgeheven

De ministerraad geeft toestemming om de functies van directeur en adjunct-directeur van het OCAD voor te leggen aan het wegingscomité van november 2023.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de verschillende bevoegde onderhandelingscomités en de Raad van State.