01 apr 2022 18:07

Wijzigingen inzake zaakverdelingsreglement en de verdeling in afdelingen van rechtbanken

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en wijzigingen inzake de verdeling van verscheidene rechtbanken in afdelingen.

Het ontwerp beoogt verdere exclusieve bevoegdheden in strafzaken toe te kennen aan de afdeling Neufchâteau door toevoeging van socio-economische, financiële en fiscale zaken.

Bedoeling is het creëren van een ter zake gespecialiseerde pool te Neufchâteau.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017  tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen