18 mei 2018 16:38

Wijzigingen omtrent de melding van een veronderstelde integriteitsschending bij de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden wijzigt.

De wet van 15 september 2013 creëerde een meldprocedure integriteitsschendingen voor personeelsleden van de federale administratieve overheden en voorzag in een aantal garanties, zowel voor de melder als de andere betrokkenen bij het onderzoek, om in alle veiligheid te kunnen melden.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in deze wet en zorgt, naast een aantal procedurele vereenvoudigingen en optimalisaties, voor:

  • een betere bescherming van de melder: de duurtijd van de beschermingsperiode wordt opgetrokken naar drie jaar en er wordt voorzien in de mogelijkheid tijdelijk elders tewerkgesteld te worden
  • de mogelijkheid voor ex-personeelsleden om een melding te doen
  • bescherming van de vertrouwenspersonen integriteit, aangezien de vertrouwenspersoon vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij het bespreken van mogelijke mistoestanden in de organisatie en deze bijdraagt aan een integere organisatie
  • meer transparantie naar de voogdijminister bij de opstart van een onderzoek

Deze aanpassingen werden in nauw overleg met de federale ombudsmannen en het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie voorgesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.