23 mei 2013 11:52

Windenergie op land zorgvuldig ontwikkelen om de volksgezondheid te waarborgen

Wil windenergie op land toekomst hebben, dan moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de lokale leefomgeving. Niet alleen geluid, maar ook aantasting van het landschap en eenzijdige besluitvorming dragen bij aan hinder. Langdurige hinder kan een voorbode zijn van ernstigere gezondheidsaandoeningen.

Windenergie moet een bijdrage leveren aan de omschakeling naar duurzame vormen van elektriciteitsopwekking. Dat duurzaamheidsbeleid heeft een groot draagvlak. Desondanks leiden windenergieprojecten op land vaak tot klachten van bewoners in de nabije omgeving. Klachten over de invloed op de gezondheid en meer algemeen de kwaliteit van leven zijn niet ongegrond. Tot die conclusie komt de Hoge Gezondheidsraad op basis van een beoordeling van wetenschappelijke rapportages.

Het geluid van windturbines kan plaatselijke hinder en mogelijks slaapverstoring veroorzaken. Zulke klachten kunnen een voorbode zijn van ernstigere aandoeningen. De mate van hinder hangt samen met veel andere factoren. De Raad noemt de aantasting van het landschap, de verstoring van de gehechtheid van de omwonenden aan hun plaatselijke omgeving en de voordelen of kosten voor de plaatselijke economie.

Het advies bevat een achttal aanbevelingen om windenergie op land vanuit het oogpunt van volksgezondheid en kwaliteit van leven in goede banen te leiden:

  1. Er zou een levenscyclusanalyse van de verschillende opties in België beschikbaar om elektriciteit te produceren moeten worden verricht.
  2. De geluidsniveaus veroorzaakt door windturbines zouden moeten voldoen aan de door de WGO vastgelegde normen, zowel overdag als 's nachts.
  3. De effecten veroorzaakt door de slagschaduw zouden moeten worden vermeden door een zorgvuldige keuze voor de situering en het ontwerp van de windturbine. Indien dat niet mogelijk is, zouden de in Noordrijn-Westfalen geldende standaarden voor slagschaduw moeten worden nageleefd.
  4. Veiligheidskwesties zouden ernstig moeten worden genomen en op een geëigende manier worden opgelost aan de hand van kwaliteitscontroles, een zorgvuldig gekozen situering en infrastructurele en technische maatregelen.
  5. De belanghebbenden zouden moeten worden betrokken bij het ontwerp- en uitvoeringsproces van windparken. Hierdoor zal het project gemakkelijker maatschappelijk worden aanvaard.
  6. De plaatselijke huisartsen zouden informatie moeten krijgen over de weerslag van draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn, en zouden zoals de belanghebbenden een rol moeten spelen in de verschillende processen (zie punt 5).
  7. Er moet met geëigende methodes toezicht worden gehouden op de gezondheid van de omwonenden.
  8. België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op de gezondheid en het welzijn.

Het volledige advies nr. 8738 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-8738-windturbines. (enkel in het Engels)

Een samenvatting in het Nederlands vindt u hier: http://tinyurl.com/HGR-8738-windturbines-samenv

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
De experten:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be