20 jul 2023 15:11

Working in the Arts: Erkenning van kunstenfederaties

In het kader van de vernieuwing van het kunstenaarsstatuut zal de huidige Kunstenaarscommissie worden omgevormd tot de Kunstwerkcommissie. Een van de vernieuwingen bestaat er in dat de artistieke sector beter en meer uitgebreid zal vertegenwoordigd zijn in de Kunstwerkcommissie. Zo is de expertise bij beoordelingen van dossiers  meer dan ooit gegarandeerd. Een historisch moment!

Opdrachten

De Kunstwerkcommissie heeft diverse opdrachten en verantwoordelijkheden maar in eerste instantie levert ze kunstwerkattesten af, schort ze op of verklaart ze nietig.

Het kunstwerkattest toont aan dat iemand artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende activiteiten uitoefent. Met dat attest kan een kunstwerker beroep doen op de socialezekerheidsregels voor werknemers en andere specifieke regelingen, zoals bijvoorbeeld een Kunstwerkuitkering (Kunstwerkattest Plus) of een verlengde primostartersregeling (voor zelfstandigen).

De Kunstwerkcommissie ondersteunt kunstwerkers met informatie over hun rechten en plichten in verband met de sociale zekerheid. Ze ondersteunt en informeert de kunstenfederaties en de andere actoren die bijstand verlenen aan kunstwerkers. Ze is het aanspreekpunt in geval van problemen met of misbruik van het kunstwerkattest.

Samenstelling

De Kunstwerkcommissie bestaat uit een Nederlandstalige afdeling en een Franstalige. Elke afdeling zal zijn samengesteld uit:

  • 9 kunstwerkdeskundigen, voorgesteld door de kunstenfederaties
  • 1 vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • 1 vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  • 1 vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • 3 vertegenwoordigers van de vakverenigingen
  • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties
  • 1 door de gemeenschap aangeduide vertegenwoordiger van de taalrol in kwestie (facultatief)

Zoals je kan zien in de samenstelling van de commissie, zal deze voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de sector zelf. Dit is een belangrijke vernieuwing. De sector wordt hierdoor veel nauwer betrokken bij de beslissingen. In 2021 werd via een grootschalig participatietraject de input van de sector al gevraagd om de inhoud van de hervorming te sturen. De structurele deelname van de kunstenfederaties binnen de commissie is een historische stap om dienstverlening op maat van de kunstensector te kunnen leveren. We praten met de doelgroep in plaats van over de doelgroep. Een federale overheidsdienst dicht bij de burger.

Op maandag 10 juli publiceerde het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit van 6 juli 2023 tot erkenning van kunstenfederaties (belangenverenigingen voor de diverse artistieke sectoren).

De volgende federaties zijn erkend en zullen gevraagd worden leden voor te stellen als deskundigen in de nieuwe Kunstwerkcommissie: MB 6 juli 2023

De hervorming van het Kunstenaarsstatuut is een initiatief van de Ministers Vandenbroucke, Dermagne en Clarinval.

 

Meer informatie

www.artistatwork.be

Contact

press@minsoc.fed.be