18 sep 2020 19:00

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen.

De ontwerpen verdelen het grondgebied van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen in drie afdelingen: de afdelingen Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Voor de afdelingen Turnhout en Mechelen wordt evenwel in een specificiteit voorzien

In burgerlijke zaken, uitgezonderd deze samenhangend met een strafrechtelijke procedure, is hun respectieve grondgebied identiek aan het grondgebied waarover zij thans hun rechtsmacht uitoefenen.

In strafzaken, met inbegrip van de behandeling van de burgerlijke belangen, worden de gemeenten Hulshout en Herenthout, die tot het kanton Heist-op-den-Berg behoren, uitgesloten van de rechtsmacht van de afdeling Mechelen om te ressorteren onder de rechtsmacht van de afdeling Turnhout.

Wat de rechtbank van eerste aanleg betreft, worden de financiële strafzaken toegewezen aan de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Antwerpen en de strafzaken inzake cybercriminaliteit aan de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Mechelen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen