17 mei 2024 20:12

Zaakverdelingsreglement van de arbeidsrechtbank in Gent

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsregelement van de arbeidsrechtbank in Gent.

Het ontwerp heeft tot doel om bepaalde materies te centraliseren in de afdelingen Gent, Dendermonde, Brugge en Kortrijk en dit zonder afbreuk te doen aan de toegang tot justitie en de kwaliteit van de dienstverlening. De gecentraliseerde zaken hebben betrekking op de rechtsprekende functies van de voorzitter van de arbeidsrechtbank in Gent (eenzijdige verzoekschriften, kortgedingen, procedures zoals in kortgeding en procedures inzake rechtsbijstand), op de geschillen over de wet over ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden, op de sociale verkiezingen en op de administratieve geldboeten en een aantal andere zeer specifieke materies.

Het ontwerp zal op 1 september 2024 in werking treden. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de arbeidsrechtbank te Gent en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen