18 mei 2005 02:00

3e Top van Raad van Europa te Warschau

3e Top van Raad van Europa te Warschau

3e Top van Raad van Europa te Warschau

Brussel, 17 mei 2005 De 3e Top van Raad van Europa wordt momenteel gehouden te Warschau. Sinds de Topbijeenkomsten van Wenen (1993) en Straatsburg (1997) werd de Raad van Europa uitgebreid tot omzeggens het gehele continent, zijnde 46 lidstaten en 800 miljoen burgers. De voornaamste doelstelling ervan is het behouden en bevorderen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. De 3e Top heeft als objectief om te bepalen op welke wijze deze onderneming kan voortgezet worden in een Europa dat in volle verandering verkeert. In zijn tussenkomst heeft Minister De Gucht ondermeer onderstreept dat de paneuropese aard en de expertise van de Raad van Europa, deze instelling een specifieke en onvervangbare rol geeft. Daarbij zijn de versterking van de bescherming van de mensenrechten en in het bijzonder het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg een prioriteit. Ter herinnering: momenteel wachten nog 75.000 zaken op een uitspraak van het Hof terwijl men voor het jaar 2004 alleen al 45.000 individuele aanvragen ontvangen heeft. De Minister heeft tevens aangedrongen op het feit dat een stabiel en democratisch Europa niet kan gebouwd worden zonder een efficiente strijd tegen armoede, uitsluiting en sociale ongelijkheid. Hij heeft ook gepleit voor de bevordring van de culturele diversiteit en voor de opvoeding tot democratische burgerzin. Voor Minister De Gucht is het cruciaal om de complementariteit van de Raad van Europa met andere organisaties, die werken aan een stabiel en democratisch Europa, te verzekeren via een partenariaat. Het komt er in het bijzonder op aan om synergieën te bewerkstelligen met de OVSE, waarvan België in 2006 het voorzitterschap waarneemt. De aanwezigheid van de Minister op deze Top bood hem ook de gelegenheid om de Conventie van de Raad van Europa aangaande de bestrijding van het witwassen, het opsporen en het in beslag nemen van opbrengsten uit criminele activiteiten en het financieren van terrorisme te ondertekenen.