09 feb 2024 17:58

Aanduiding internationale DNA-gegevensbanken voor opsporingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee internationale DNA-gegevensbanken aanduidt met het oog op de identificatie van onbekende overledenen en de opsporing van vermiste personen.

Om de internationale automatische uitwisseling van DNA-profielen voor dergelijke opsporingen uit te breiden naar internationale DNA-gegevensbanken die beheerd worden door Europese of internationale organisaties, worden volgende gegevensbanken aangeduid:

  • de I-FamiliaDNA-gegevensbank, beheerd door Interpol
  • de Interpol DNA-gegevensbank, beheerd door Interpol, maar enkel voor wat betreft de doelstelling opsporing van vermiste personen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanduiding van de internationale DNA-gegevensbanken bedoeld in artikel 44ter, 7°/1 van het Wetboek van strafvordering, en artikel 2, 6°/1 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken