26 jun 2020 20:48

Actualisatie omtrent de verwezenlijking van de actiepunten van het federaal aankoopbeleid 2019-2020

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval akte van de actualisatie omtrent de verwezenlijking van de actiepunten van het federaal aankoopbeleid 2019-2020.

Gelet op de periode van lopende zaken die de goedkeuring van een nieuwe federale aankoopbeleidsnota 2020-2021 niet toeliet, is de nota 2019-2020 van toepassing gebleven. De actiepunten en de voortgang ervan zijn bijgewerkt. Na de aanstelling van een nieuwe federale regering zal een nieuwe aankoopbeleidsnota worden opgesteld.

Voor deze actualisatie heeft de overheid een vervolgdocument opgesteld op basis van het federale aankoopbeleid dat op 30 augustus 2019 werd goedgekeurd. Naast elk actiepunt wordt de stand van zaken gegeven. Er zijn tal van actiepunten in uitvoering. Bovendien werden de performantie-indicatoren geactualiseerd op basis van de gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn.

Op 26 januari 2018 trad het koninklijk besluit in werking in het kader van traject 1 van het Redesign-project. In het verlengde hiervan werd een Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) geïnstalleerd. De installatie van het SFA gaf de aftrap voor de gemeenschappelijke aankopen. Er werden, op datum van voorlegging van de nota, 159 voorstellen tot gemeenschappelijke aankopen door verschillende federale overheidsdiensten voorgelegd aan het SFA. Deze voorstellen resulteerden in 75 goedgekeurde, gemeenschappelijke overeenkomsten waarvan er voor inmiddels 56 een Tactisch Operationeel Federaal Aankoopoverleg (TOFA) werd georganiseerd.