11 jul 2005 02:00

Adellijke gunsten

Adellijke gunsten

Adellijke gunsten

Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 8 juli 2005 worden de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de erfelijkheid van zijn titel aan baron Franciscus van DAELE; - vergunning van de erfelijke titel van baron aan jonkheer Jan GRAULS en aan de heer Stanislas EMSENS; - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan mevrouw Raymonde FOUCART, echtgenote van de heer Guy KLEYNEN, en aan mevrouw Antoinette PECHER, weduwe van de heer Pierre HELSMOORTEL; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan ridder Henich APFELBAUM en aan de heren Luc BERTRAND, Jean du JARDIN, Jacques JONET, Karel POMA, Paul SMETS, Paul VAN ROMPUY en Luc VANSTEENKISTE; - vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heren Claude DESSEILLE, Jean-Pierre LAURENT JOSI en Natan RAMET; - vergunning van erfelijke adeldom aan de heren Gaëtan en Claude EMSENS. -------------------- Baron Franciscus van DAELE, Belgisch ambassadeur in Washington Jonkheer Jan GRAULS, Ambassadeur, voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De familie EMSENS, waarvan de leden bestuurders zijn van S.C.R.-SIBELCO, mecenassen. Mevrouw Raymonde FOUCART (echtgenote van de heer Guy KLEYNEN), voorzitster van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding Mevrouw Antoinette PECHER (weduwe van de heer Pierre HELSMOORTEL), voorzitster van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers Ridder Henich APFELBAUM, gewezen voorzitter van de Hoge Raad voor Diamant, voorzitter van het Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon De heer Luc BERTRAND, voorzitter en bestuurder-directeur-generaal van Ackermans & van Haaren De heer Jean du JARDIN, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie De heer Jacques JONET, voorzitter van "Média-Participations" en van uitgeverij Dargaud-Lombard, bestuurder van ASSAM (Assainissement et Amélioration du Logement Populaire - Sanering en Verbetering voor de Volkshuisvesting) te Brussel De heer Karel POMA, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger, gewezen staatssecretaris voor Leefmilieu, gewezen vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en gewezen gemeenschapsminister van Cultuur De heer Paul SMETS, emeritus voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel, erevoorzitter van de Franstalige Gemeenschapsraad van het Rode Kruis van België De heer Paul VAN ROMPUY, buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven, voorzitter van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid in de Hoge Raad van Financiën, voorzitter van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën, gedelegeerd bestuurder van de Federale Participatiemaatschappij De heer Luc VANSTEENKISTE, gedelegeerd bestuurder van Recticel, erevoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen De heer Claude DESSEILLE, voorzitter van de Groep Winterthur-Europe Assurances, voorzitter van het Verbond van Ondernemingen te Brussel en van Assuralia (Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen) De heer Jean-Pierre LAURENT JOSI, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Groep Josi, voorzitter van "Les Amis de Fometro" (Fonds Tropische Geneeskunde) De heer Natan RAMET, voorzitter en medestichter van het Joods Museum van de Deportatie en het Verzet te Mechelen