14 mrt 2014 17:34

Administratief en geldelijk statuut van het ambulancepersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over het administratieve statuut van het ambulancepersoneel en één over het geldelijke statuut.

Het ontwerp bevat het administratieve en geldelijke statuut voor de ambulance-personeelsleden van de hulpverleningszones, die geen brandweerman zijn. Hun statuut werd grotendeels overgenomen uit het statuut van het operationele personeel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp bepaalt de onderdelen van het statuut van het operationele personeel, die integraal van toepassing zijn op dit personeel. Verder regelt het de hiërachie van het personeel, de aanwerving, de stage en benoeming, de loopbaan, de opleiding en de beëindiging van de functie.

Het tweede ontwerp maakt de geldelijke regels voor het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones eenvormig. Het ontwerp bepaalt: 

  • de weddeschalen die verbonden zijn aan de verschillende graden en de rangen binnen deze schalen, die overeenstemmen met het aantal jaren geldelijke anciënniteit
  • de regels inzake de bevordering in weddeschaal
  • een horizontale loopbaanevolutie: een verandering van weddeschaal in dezelfde graad mits voldaan wordt aan de criteria inzake dienstjaren, opleidingsuren en positieve evaluatie
  • de regels voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en de bepaling van de diensten die ervoor in aanmerking worden genomen 
  • een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties: een premie die verbonden is aan de effectieve prestaties van de ambulanciers die geen brandweerman zijn

De ontwerpen worden voor overleg aan de vakbonden en daarna aan de gewesten voorgelegd. Daarna worden ze aan de Raad van State overgemaakt.