20 jul 2012 21:45

Administratieve boetes voor inbreuken op de wet productnormen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd maakt voor het beheer van de administratieve boetes voor inbreuken op de wet productnormen. Het besluit legt ook de procedureregels vast voor de toepassing van de boetes.

Met die bevoegdheid kan de FOD Volksgezondheid onder andere de inbreuken op de REACH-verordening bestraffen, wat uiterst belangrijk is wanneer  werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Daarmee voert de ministerraad de wetten over de productnormen voor de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, en de doorvoer van afvalstoffen uit.
*ontwerp van koninklijk besluit betreffende de administratieve boeten bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen.

* Reach: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals - Verordening 907/2006