15 mrt 2019 10:32

Agenda van de ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag
 • Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
 • Regie der Gebouwen: concessieovereenkomst voor de huisvesting van de scheepvaartpolitie in Blankenberge
 • Uitbreiding van de site Colline du Mardasson, die in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
 • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen
 • Vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • Wetboek van de inkomstenbelastingen: juridische constructies binnen en buiten de Europese Economische Ruimte
 • Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen
 • Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek
 • Toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
 • Ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg
 • Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen komt in aanmerking voor het pensioen van het Vlaams onderwijspersoneel
 • Brexit: uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit door Britse onderdanen
 • Beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst
 • Varia