24 jun 2015 18:30

Agenda van de ministerraad van 25 juni 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Technische modaliteiten van de aanwezigheidsregistratie in de vleessector
 • Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen
 • Aanwijzing van een lid van de Federale Politieraad
 • Overheidsopdrachten Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Verlenging van de contracten voor de levering van gas en elektriciteit voor de gebouwen van de federale overheidsdiensten
 • Aanstelling van hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën
 • Vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij, de zeesleepvaartsector en de sector van de baggerwerken op zee
 • Nieuwe verstrekkingen voor de specialisten die de permanentie spoedgevallen waarnemen
 • Afschaffing van de remgelden voor sommige opgeheven verstrekkingen
 • Diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen
 • Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen
 • Wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers
 • Justitie: voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht - tweede lezing
 • Justitie: voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering
 • Aanpassing van de BTW-regels voor internationale transacties 
 • Regels inzake de opeisbaarheid van de BTW met betrekking tot leveringen van goederen en diensten
 • Toestemming voor twee offshore windparken om zich aan te sluiten op een onshore elektriciteitsnet
 • Varia