30 nov 2012 10:27

Agenda van de ministerraad van 30 november 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en  www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Optifed - costing out postdiensten
 • Opstart van het eHR-project
 • Statuut van de veiligheidsadviseurs voor de bescherming van veiligheidsgegevens - tweede lezing
 • Bevordering van personeelsleden van FOD's naar niveau A
 • Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie - tweede lezing
 • Vanaf 2013 geen inschrijvingen meer voor gecertificeerde opleidingen en competentiemetingen
 • Instapkaart voor contractuele functies bij federale overheidsdiensten
 • Elektronische aangifte van een arbeidsongeval
 • Diversiteit en gelijke kansen in de federale overheidsdiensten
 • Monopolierente voor de Nationale Loterij in 2012
 • Overheidsopdracht betreffende de upgrade en de uitbreiding van de software voor de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting
 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging
 • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen
 • Aanwijzing van een bijzondere evaluator internationale samenwerking
 • Benoeming van de voorzitter van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform
 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van de het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen
 • Nieuwe samenstelling van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling
 • Benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
 • Benoeming van de regeringscommissarissen in de raad van bestuur van de beheerders van het aardgasvervoersnet
 • Vertegenwoordiging van de regering bij de beheerder van het elektriciteitsnet
 • Benoeming van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Aanpassing van het plafond voor de aanwending van vereffeningskredieten verbonden aan het Fonds voor de kledij en de uitrusting van de politie
 • Bevordering van personeelsleden van de Federale Gerechtelijke Politie tot politiecommissaris
 • Dossiers van de Regie der gebouwen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Legercontingent 2013
 • Voorontwerp van programmawet
 • Beroep bij de Raad van State tegen beslissingen van de Commissie voor het Bank- en het Financiewezen
 • Steunmaatregelen voor de productie van biobrandstoffen verlengd
 • Hervorming van de samenstelling en werking van de Nationale Raad voor Coöperatie
 • Jaarlijks recht voor diensten voor elektronische communicatie
 • Automatische omzetting van rustpensioen in overlevingspensioen
 • Overgangsbepaling voor het vervroegd pensioen
 • Criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen vastgelegd
 • Maatregelen voor de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Aanhouden van een strategische voorraad aardolie
 • Oorspronggaranties voor hernieuwbare energie
 • Federale bijdrage Kyotofonds niet verlengd
 • Nieuwe wetgeving over het goederen- en reizigersvervoer over de weg - tweede lezing
 • Heffing voor de luchtnavigatiediensten in heffingszone Brussels Airport vastgelegd
 • Gemeentelijke administratieve sancties
 • Voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Bescherming van proefdieren
 • Informatiecampagne 'slaap- en kalmeringsmiddelen'
 • Toelage voor de wachtdiensten voor dringende medische hulp
 • Globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging 2013
 • Stedelijke en gemeentelijke diensten mogen weer inbreuken op wetten voedselveiligheid vaststellen
 • Kostprijzen voor analyses door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vastgelegd
 • Werkgeversbijdragen voor woon-werkverkeer aangepast
 • Wederzijdse erkenning van vonnissen en proeftijdvoorwaarden in de EU
 • Modernisering van uitzendarbeid
 • Dienstenchequesondernemingen betalen binnenkort waarborg - tweede lezing
 • Betaald educatief verlof voor opleidingen van mentors in de onderneming
 • Werkgelegenheid in de diamantsector
 • Optifedprogramma voor Justitie
 • Aanpassing door de Europese groepering voor territoriale samenwerking West-Vlaanderen, Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale van zijn overeenkomst en statuten
 • Bouw van een diplomatiek complex in Kinshasa
 • Overeenkomst met China om dubbele belasting te vermijden en het ontduiken van belasting naar het inkomen te voorkomen
 • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de preventie en bestrijding van ernstige misdaad
 • Bezwaren van Ierland tegen het Verdrag van Lissabon
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Ecuador inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Tweede deel van het programma van staatsleningen 2012
 • Bilaterale lening van de NBB aan het IMF
 • Ontwikkelingssamenwerking: vereffening van de tweede schijf subsidies aan de organisaties op de lijst van usurperende bevoegdheden