09 jun 2023 07:52

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Tijdelijk versnelde aanwervingsprocedure voor het Nationaal Crisiscentrum en de nood- en hulpcentrales
 • Vastgoedtransacties uitgevoerd door de Regie der Gebouwen 2016-2022
 • Verslag over de vermindering van het energieverbruik in overheidsgebouwen
 • Samenwerkingsakkoord inzake de verwerking van medische gegevens en digitale EU-COVID-certificaten
 • Oekraïne: bijkomende financiering voor de dienst voogdij van de FOD Justitie
 • Modernisering van de regelgeving inzake diepzeemijnbouw
 • Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake energie
 • Vrijstelling inzake de terugbetalingsverplichting van het capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Financiering van energieprojecten door het Energietransitiefonds
 • Syntheserapport Duurzame Ontwikkelingsdoelen
 • Benoeming federaal vertegenwoordiger algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
 • Benoeming federaal vertegenwoordiger EGTS
 • Weging van de functies van FOD-voorzitters Kanselarij, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Justitie
 • Wijziging van de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
 • Wijziging van de quota voor tandartsen voor het jaar 2028 
 • Wijziging van e-Health platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart
 • Verlenging mandaat van Koningin Mathilde tot erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Benoeming van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling   
 • Tweede verlenging contractuele aanwerving departementen asiel en migratie
 • Programma Vrijwillige Terugkeer 2023 
 • Restauratiewerken Justitiepaleis
 • Wet houdende diverse fiscale bepalingen
 • Varia