30 mrt 2018 19:29

Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontwerpen van amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen goed.

De amendementen betreffen wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en titel 2 van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting enerzijds, en wijzigingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen anderzijds.

Deze wijzigingen omvatten:

  • aanpassingen in de berekening van de aftrek voor risicokapitaal, zodat deze eenvoudiger en coherenter wordt
  • technische verbeteringen en verduidelijkingen bij de artikelen over de minimumbezoldiging
  • aanpassing van het afwijkend belastingregime artikel 185bis, WIB 92, zodat het financieringskostensurplus wordt uitgesloten van de belastbare grondslag
  • uitsluiting van leasingondernemingen en factoringsvennootschappen, van de toepassing van het financieringskostensurplus
  • invoering van een meldingsplicht bij de aanwezigheid van een CFC waarvan de winst geheel of gedeeltelijk bij de binnenlandse vennootschap of vaste inrichting wordt belast
  • toevoegingen aan het regime voor de groepsbijdrage zodat de gevolgen van herstructureringsverrichtingen geneutraliseerd worden
  • aanpassing van de inwerkingtredingen voor de proportionele overdracht van overgedragen DBI-aftrek en de gewijzigde exittaxtarieven

De ontwerpen van amendementen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.