20 jul 2010 13:00

Asiel- en Migratiebeleid

Eindrapport task force 'alleenreizende minderjarigen' en verslag stand van zaken inzake asiel van Fedasil

Eindrapport task force 'alleenreizende minderjarigen' en verslag stand van zaken inzake asiel van Fedasil

De minister, belast met Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet hebben de ministerraad het eindrapport van de task force alleenreizende minderjarigen voorgelegd. De task force onder leiding van Ilse Derluyn van de Universiteit Gent heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd om te voorkomen dat alleenreizende minderjarigen het slachtoffer worden van misbruik en om de detectie, de identificatie en de opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren.

De task force werkt op drie terreinen:

  • de cartografie of het in kaart brengen van de weg die de minderjarige aflegt en de actoren die erbij komen kijken
  • de sensibilisering: hoe kan men de actoren bewust maken van de problematiek?
  • de informatie: het detecteren en oplossen van knelpunten tussen registratie en uitwisseling van informatie (bv detecteren van niet-authentieke documenten)

Er worden ook op Europees niveau aanbevelingen geformuleerd. 

De ministerraad heeft eveneens kennis genomen van het vierde verslag over de stand van zaken in het migratie- en asielbeleid. Het gaat om gegevens over het aantal dossiers voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken, de asielaanvragen ovegemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de betwistingen voorgelegd aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Daarnaast heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard ook kennis genomen van het tevredenheidsonderzoek over de catering bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.