16 nov 2017 16:32

Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het Auditcomité van de Federale Overheid.

Het eerste ontwerp bevat het charter van het Auditcomité. Het bepaalt zijn rechten en plichten, en regelt de relaties die het met andere organisaties onderhoudt.

Het tweede betreft het huishoudelijk reglement dat aan de basis ligt van de werking van het comité.