19 feb 2019 13:48

België mobiliseert voor het eerst de internationale gemeenschap voor een integrale aanpak van klimaatverandering en oceanen

Vandaag vond de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats in het Brusselse Egmontpaleis. 

Ze werd georganiseerd door de FOD Volksgezondheid op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. In aanwezigheid van Z.K.H. prins Albert II van Monaco en premier Michel ontving de conferentie ruim 500 internationale en nationale gasten. Het is de eerste bijeenkomst op hoog niveau die deel uitmaakt van de strategie van het ‘Ocean Pathway’-proces, dat de oceanen op de formele agenda van de klimaatonderhandelingen wil plaatsen.

Tal van prominente gasten – ministers, wetenschappers, CEO’s en hoge ambtenaren van internationale organisaties (UNFCCC, UNESCO, IMO, Europese instellingen) – zijn vandaag naar Brussel afgezakt om de ondernomen acties en beleidsinitiatieven op nationaal, regionaal en mondiaal niveau voor te stellen, te debatteren en oplossingen te formuleren om bij onderhandelingen over klimaatverandering rekening te houden met de biodiversiteit van de oceanen.

De conferentie startte met de ondertekening door de ministers Marghem en De Backer, mevr. Poirson (Franse staatssecretaris voor Ecologie en Transitie) en vele andere milieuministers. De deelnemers debatteerden vervolgens over de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit in de oceanen, de noodzaak om de uitstoot van schepen te verminderen en het potentieel van offshore-energieproductie. Raul Fernandez Daza, de ambassadeur van Chili dat voorzitter zal zijn van de klimaatconferentie COP25 in november 2019 in Chili, sloot de werkzaamheden af en benadrukte het belang om de thema’s klimaatverandering en oceanen in de internationale fora te koppelen. Tot slot stelden ook vertegenwoordigers van de Vlaamse en Franstalige Jeugdraad hun visie voor op de klimaatverandering en de impact ervan op hun toekomst.

De Climate Change & Oceans Declaration (Verklaring van Brussel):

* bevestigt de link tussen oceanen en klimaatverandering

* onderstreept het belang van wetenschappelijke informatie (IPBES en IPCC)

* erkent het belang van gezamenlijke acties op het gebied van oceanen, klimaat en biodiversiteit

* pleit voor de verdere ontwikkeling van een internationaal juridisch bindend instrument voor biodiversiteit op volle zee (onder UNCLOS)

* spoort alle Partijen bij de Overeenkomst van Parijs aan Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC’s) uit te werken

* roept op tot een brede ontplooiing van hernieuwbare energie uit de oceaan (ook uit golven, getijden en stromingen) en tot een degelijke mariene ruimtelijke ordening

* pleit voor snelle en ambitieuze emissiereducties in het internationaal maritiem transport

De verklaring kreeg brede steun van de aanwezige staten en organisaties. Tot de ondertekenaars behoren ook Chili (voorzitter van de volgende klimaatconferentie), de Europese Investeringsbank (EIB), The Future Ocean Alliance (een onafhankelijke organisatie die wordt gefinancierd door de Global Environment Facility - 's werelds grootste donor voor milieuverbeteringsprojecten), verschillende Europese landen (Spanje, Portugal, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, IJsland) en een aantal Afrikaanse (Gabon, Marokko en Ivoorkust) en Aziatische landen.

Minister van de Noordzee Philippe De Backer onderstreepte de rol van België in het huidige proces: “Alleen door internationaal samen te werken kunnen we de klimaatverandering en de nadelige effecten ervan op zeeën en oceanen tegengaan. Iedereen moet een inspanning leveren. Ook de scheepvaart. Internationaal is er al afgesproken dat schepen tegen 2050 de helft minder CO2 moeten uitstoten. Maar hier in Brussel toont België zich vandaag nog ambitieuzer. Logisch: We zijn een maritieme natie. Met onze reders zijn we een wereldleider in de maritieme sector. Niet alleen hebben we een moderne vloot, maar onze rederijen leveren ook de know-how en de innovatie om de scheepvaart te vergroenen. Net daarom moeten we verantwoordelijkheid opnemen en het voortouw nemen. Ik geloof dat wat wij in België doen, ontegensprekelijk op termijn bijdraagt aan een CO2-vrije scheepvaartsector. Dat is alvast mijn ambitie.

Minister voor Leefmilieu Marghem lanceerde de volgende oproep: "Ik nodigde vooraanstaande personen en experts met diverse achtergrond uit om zich in te zetten voor het behoud van klimaat en oceanen, per definitie onderling verbonden thema’s. Elk van hen zorgt voor een ander of aanvullend inzicht op bevindingen of oplossingen: academisch, wetenschappelijk of politiek. Maar ik wilde ook de bedrijfswereld en jongeren hierbij betrekken om aan te tonen dat in België de ontwikkeling van offshore-parken en het behoud van mariene biodiversiteit samengaat."

Op het einde van de conferentie waren de meeste deelnemers van mening dat de conferentie een beslissende stap is om het thema klimaat-oceanen op de officiële agenda’s van de internationale fora te zetten en dus ook van de volgende Klimaatconferentie (COP in Chili).

Deze conferentie draagt bij tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling: o.a. "klimaatactie" (SDG 13) en "leven in water" (SDG 14). Voor meer informatie, bezoek www.sdgs.be

Nota voor de pers:

* het persdossier is beschikbaar op www.health.belgium.be (de website van de FOD Volksgezondheid). Het bevat onder andere het programma en de tekst van de verklaring. De deelnemerslijst is beschikbaar op de website van de conferentie: www.climateoceans.eu

* de hashtag gewijd aan dit evenement is #BEclimateoceans * foto’s zijn gratis beschikbaar op www.belgaimage.be * de webcast van de conferentie is te bekijken op www.climateoceans.eu * voor praktische vragen: climateoceans.press@health.fgov.be

Contactpersoon:

Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
+ 32 (0) 495 25 47 24