08 jul 2009 17:29

België ratificeert het verdrag over de rechten van personen met een handicap

België heeft het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag gaat uit van het principe van de deelname van de personen met een handicap aan alle domeinen van het sociaal leven. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez, zijn verheugd over het feit dat de ratificatie van het verdrag eindelijk is afgerond.

België heeft het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag gaat uit van het principe van de deelname van de personen met een handicap aan alle domeinen van het sociaal leven. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez, zijn verheugd over het feit dat de ratificatie van het verdrag eindelijk is afgerond.

Brussel, 8 juli 2009 België heeft het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap geratificeerd België heeft het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag gaat uit van het principe van de deelname van de personen met een handicap aan alle domeinen van het sociaal leven. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez, zijn verheugd over het feit dat de ratificatie van het verdrag eindelijk is afgerond. Het verdrag werd goedgekeurd op 13 december 2006 op de zetel van de Verenigde Naties in New York en op 30 maart 2007 geopend voor de ondertekening door de partijen. In het kader van de interministeriële conferentie heeft Julie Fernandez Fernandez in juli 2008 een werkgroep ingesteld met daarin de federale en de gedefedereerde overheden om bepaalde opvolgingsmechanismen in te voeren, zoals dat voorzien is door artikel 33 van het verdrag. De volledige deelname van het middenveld, in het bijzonder van de personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen is immers onontbeerlijk om te zorgen voor de opvolging en de toepassing op nationaal niveau van het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap. Als gevolg van de instemming gegeven door elk parlement van de federale en gedefedereerde niveaus en, volgens de Grondwet, de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen en het samenwerkingsakkoord betreffende de gemengde verdragen, werd het door de Koning en de minister van Buitenlandse Zaken ondertekende ratificatie-instrument overgemaakt aan de zetel van de VN in New York. De VN heeft op 2 juli 2009 akte genomen van de ratificatie door België. De FOD Buitenlandse Zaken moet nu in het Staatsblad de federale instemmingswet, samen met de tekst van het verdrag, het facultatief protocol en de lijst van de gedefereerde staten laten publiceren. Het verdrag wil een instrument zijn van de Rechten van de Mens met een expliciete sociale dimensie. Dit verdrag is een belangrijke bouwsteen in de reeks conventies van de VN die de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens concreter maken en ook effectieve controlemechanismen creëren. Het herbevestigt dat alle personen met een handicap moeten genieten van alle fundamentele rechten en vrijheden. Het verheldert en preciseert de wijze waarop alle categorieën van rechten van toepassing zijn op de personen met een handicap en duidt aan welke de domeinen zijn waar aanpassingen het aan deze personen mogelijk zouden maken om hun rechten effectief uit te oefenen, evenals de domeinen waar er schending van de rechten is en waar de bescherming van die rechten moet worden versterkt. Er zijn onder meer maatregelen voorzien op het vlak van de toegang tot gebouwen en diensten, van de bescherming van kinderen met een handicap, van het recht op gezondheid en revalidatie, van de discriminatie op het gebied van werk, het recht op eigendom, toegang tot financiële diensten, recht op een aangepast levensniveau, sociale bescherming, recht op privéleven, toegang tot medische gegevens en recht op een waardige deelname aan het culturele leven. Voor bijkomende informatie: Bart Ouvry - Woordvoerder Buitenlandse Zaken T. : 0477 40 32 12 Delphine Colard Adjunct-woordvoerder Buitenlandse Zaken T. : 0475 72 76 35 Waut Es - Porte-parole Secrétaire d'Etat aux Personnes Handicapées T: 0497 44 18 56