30 mrt 2022 18:40

Belgische HERA kick-off meeting: Europese Unie trekt lessen uit de COVID-pandemie

Op 30/03/2022 vond een Belgische HERA kick-off-meeting plaats.

Wat is HERA?

Europa is stilaan aan het herstellen van de grootste pandemie sinds lang. De Europese lidstaten en de Commissie willen lessen trekken uit de voorbije periode en hun krachten blijven bundelen, zoals dat o.m. is gebeurd voor de aankoop van de COVID-19-vaccins. Op die manier kunnen we ons samen voorbereiden op nieuwe grensoverschrijdende gezondheidsrisicos en – bedreigingen, zoals besmettelijke ziekten en chemische, biologische, radiologische en nucleaire risicos.

Binnen de Europese Commissie werd een nieuwe autoriteit opgericht: de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), . met DG Pierre Delsaux, ook een Belg,  aan het hoofd van HERA.

HERA wil de ontwikkeling, productie, levering en billijke verdeling van medische hulpmiddelen zoals vaccins, antivirale middelen of mondmaskers ondersteunen, en zo binnen Europa proactief een hoog niveau van paraatheid bereiken.

In februari 2022 keurde de Europese Commissie het eerste jaarlijkse werkplan van de HERA goed. In dit kader zullen er meerdere projectoproepen worden gelanceerd. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 1 miljard euro.

Belgische HERA kick-off meeting

Op 30/03/2022 vond een Belgische HERA kick-off-meeting plaats. Prof. Dr. Dirk Ramaekers, die België vertegenwoordigt namens de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de Raad van Bestuur van HERA, hoopt door dit event het Belgische doelpubliek, en voornamelijk de Belgische innovatieve industrie en academici te bereiken en uit te nodigen om actief deel te nemen aan de projectoproepen.

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke : “Ik hoop dat HERA zal kunnen bijdragen tot een ecosysteem van publieke en particuliere actoren met als gemeenschappelijk doel klaar te staan om de volksgezondheid in een toekomstige noodsituatie te beschermen.”

Het Europese hoofd van HERA, Pierre Delsaux (ook een Belg) trad in debat met zijn Belgische evenknie, Prof. Dr. Dirk Ramaekers, over de vraag hoe landen zich het best kunnen voorbereiden om actief te participeren in HERA, beide vanuit het perspectief van de Commissie en vanuit het Belgisch perspectief. Beide kwamen tot de conclusie dat de oplossing in samenwerking ligt.

Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat in al deze inspanningen de gezondheid voor iedereen centraal staat in solidariteit en vanuit een globale collectieve verantwoordelijkheid en een “One Health” perspectief.

Meer concreet werd toegelicht wat de eigenlijke ambitie is van HERA, en wat haalbaar is in omvang van beschikbare financiering en reikwijdte in termen van gezondheidsbedreigingen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de HERA financiering substantieel en duurzaam is, en dat het politieke cycli moete kunnen doorstaan.

Prof. Dr. Dirk Ramaekers: “We zijn bij uitstek goed geplaatst om de paraatheid voor een volgende gezondheidscrisis in Europa te versterken. We beschikken over heel wat kennis en een goed uitgebouwd ecosysteem voor R&D met universiteiten, biomedische industrie en hoog opgeleide zorgverstrekkers. Dat in combinatie met een pro-actief overheidsbeleid betekent dat  België vele troeven in handen heeft om een belangrijke bijdrage aan HERA te leveren.”

Er zijn in België succesvolle vormen van samenwerking tijdens de crisis die een inspiratiebron kunnen zijn om de doelstellingen van HERA te concretiseren. De volgende sprekers kwamen als voorbeeld aan bod: Mr. Peter PEUMANS van Imec, Mr. Mark Croes van Centexbel, Mr. Christian Becker van Zentech en Mr. Andrew Cantillo van Ecosteryl.

Volgens de gegevens van pharma.be is België het land met het hoogste aantal investeringen in R&D per capita in de EU, staan we op de tweede plaats voor wat betreft clinical trials en biofarmaceutische octrooiaanvragen per capita, zijn we de derde grootste exporteur van biofarma producten in de EU en beschikken we over een sterk gezondheids- en onderzoeksecosysteem met universiteiten, ziekenhuizen en 125 biofarma bedrijven.

Geïnteresseerden die niet konden deelnemen aan dit evenement, kunnen steeds hun contactgegevens doorgeven via het invulformulier op de website “www.herabelgium.be” om op de hoogte te blijven van nieuwe projectoproepen en initiatieven rond HERA.