01 sep 2017 16:59

Benoeming van de Franstalige leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee Franstalige leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst benoemt.

De Raad van State heeft het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende aanduiding van twee personen als Franstalig lid van het College van de Dienst van de fiscale bemiddeling voor een termijn van vijf jaar ingaande op 1 mei 2015 vernietigd. Daarom werd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017 een nieuwe oproep tot kandidaten behorende tot de Franse taalrol gepubliceerd.

Na examens en interviews is gebleken dat de heren Pierre Goblet en Roland Rosoux over de beste competenties en vaardigheden beschikken om de functie uit te oefenen en zijn aangeduid als lid van het College van de Dienst van de fiscale bemiddeling.